PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Asmens duomenys, tokie kaip jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, asmens kodas, gyvenamasis adresas, telefono numeris ir banko sąskaitos numeris, yra asmens tapatybę identifikuojanti informacija.

Stanislovas Banevičius, UAB „Vilniaus elektroservisas“ direktorius, adresu Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, registracijos kodas 222714380, kaip duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas šioje akcijoje, kurią vykdo organizatorius FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Čekijos Respublika, Čekijos registracijos numeris: 24777749, Čekijos mokesčių numeris: CZ24777749, renka, naudoja ar perduoda jūsų asmeninius duomenis, kad galėtų vykdyti akciją su jūsų sutikimu.

Suteikdami sutikimą, sutinkate, kad būtų naudojami jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto kodas/sąskaitos numeris/užsakymo numeris), kurie buvo pateikti siekiant dalyvauti akcijoje, duomenų valdytojo tvarkomoje duomenų bazėje ir duomenų valdytojo, bet kurio kito „FAST ČR“ grupės nario (Europos Sąjungoje) ir bet kurios duomenų valdytojo ir (arba) organizatoriaus pasamdytos įmonės naudojimasis jūsų asmens duomenims. Akcijoje tokioje kaip (pvz., prekių gabenimui ir reklaminės medžiagos platinimui), siekiant vykdyti akciją.

Duomenų valdytojas reikalauja, kad tokie asmenys laikytųsi šio reikalavimo dėl privatumo ir 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679, taip pat dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis. Laisvas tokių duomenų judėjimas tolygus Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL ES L 119) panaikinimui.

Stanislovas Banevičius, UAB „Vilniaus elektroservisas“ direktorius, Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, registro kodas 222714380 kaip duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, ir FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Čekijos Respublika, Čekijos registracijos numeris: 24777749, Čekijos mokesčių numeris: CZ24777749, akcijos organizatorius, neperduos jūsų asmens duomenų trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai ar taikomi nacionaliniai teisės aktai.

Įvesdami savo asmens duomenis į registracijos formą šioje svetainėje ir užpildę reikiamą informaciją, dalyvaudami Akcijoje ir išsiųsdami užpildytą formą Stanislovui Banevičiui, UAB „Vilniaus elektroservisas“ direktoriui, Erfurto g. 32, LT-04100 Vilnius, registracijos kodas 222714380 (akcijai „Sencor100“), patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote Akcijos taisykles ir Privatumo politiką bei davėte aiškų ir laisvą sutikimą.

Bet kuriuo metu galite paprašyti prieigos prie duomenų valdytojo surinktų asmens duomenų, juos ištrinti ar pakeisti. Prašymą siųskite adresu vil.elektroservis@gmail.com.

Dalyvaudami akcijoje sutinkate, kad organizatorius ir duomenų rinkėjas nemokamai atskleistų ir naudotų savo vardą ir pavardę spausdintoje, garso, nuotraukų ir vaizdo medžiagoje.

Dalyvaudami akcijoje ir bendrindami savo duomenis registracijos tikslais, jūs garantuojate, kad jūsų pateikti asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis, tam kad galėtumėte dalyvauti akcijoje ir sutinkate su akcijos taisyklėmis.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas: sutarties, sudarytos pagal akcijos „Sencor100“ taisykles, vykdymas.
 
Duomenų tvarkymo tikslas: Duomenų valdytojas tvarko „Sencor100“ akcijos metu surinktus duomenis, kad įvykdytų pinigų grąžinimo garantiją.

Asmenų, kuriems suteikta prieiga prie duomenų, skaičius: Kliento pateikti asmens duomenys gali būti prieinami tik Duomenų valdytojo darbuotojams ir agentams, kuriems reikia prieigos prie šių vduomenų, kad jie galėtų atlikti savo pareigas.

Duomenų apdorojimo trukmė: 5 metai po akcijos pabaigos (8 metai informacijai, susijusiai su apmokėjimo sėkme).

Duomenų valdytojas imasi visų priemonių užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą, susijusį su duomenų saugojimu, tvarkymu ir perdavimu, taip pat kitų duomenų saugos priemonių. Duomenų valdytojas imasi visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų tvarkomus asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, ištrynimo, sugadinimo ir sunaikinimo, ir garantuoja aukščiau nurodytoms techninėms sąlygoms.

Duomenų valdytojas įgyvendina ir užtikrina saugias informacines technologijas ir kitokio pobūdžio duomenų tvarkymą, susijusį su duomenų saugojimu, tvarkymu ir perdavimu. Duomenų valdytojas imasi visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų tvarkomus asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, ištrynimo, sugadinimo ir sunaikinimo, ir garantuoja aukščiau nurodytoms techninėms sąlygoms.

Kliento prašymu duomenų valdytojas privalo pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti ištaisyti ar pakeisti netikslius asmens duomenis, o duomenų valdytojas privalo nedelsdamas įvykdyti tokį kliento prašymą.

Kliento prašymu Duomenų valdytojas nedelsdamas ištrina Kliento asmens duomenis, jei:
  • asmens duomenų nebereikia tam tikslui, kuriuo jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
  • Klientas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo;
  • asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, o Klientas prieštarauja duomenų tvarkymui ir nėra pateisinamos priežasties pasinaudoti teise panaikinti duomenų tvarkymą;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • arba asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi duomenų valdytojui taikomų teisinių įsipareigojimų pagal ES ar valstybių narių teisę.
Jei duomenų valdytojas atskleidė asmens duomenis ir turi ištrinti atskleistus asmens duomenis pagal šį skirsnį, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas, duomenų valdytojas imasi pagrįstų veiksmų (įskaitant technines priemones), kad informuotų duomenis valdančius duomenų valdytojus, kad duomenų subjektas paprašė ištrinti atitinkamų asmens duomenų nuorodas ir kopijas ar dublikatus.

 
Aukščiau nurodyta nuostata dėl ištrynimo netaikoma, kai reikia tvarkyti duomenis, būtent:
  • kai įgyvendinama teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę;
  • vykdant įpareigojimus tvarkyti asmens duomenis pagal ES arba valstybių narių teisės aktus, taikomus Duomenų valdytojui, arba kai duomenų tvarkymas atitinka viešąjį interesą arba yra reikalingas atlikti užduotis vykdant duomenų valdytojui pavestus oficialius įgaliojimus;
  • dėl visuomenės interesų visuomenės sveikatos srityje;
  • archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, tais atvejais, kai teisė į ištrynimą tikriausiai būtų neįmanoma įgyvendinti arba kai tai labai pakenktų šiam duomenų tvarkymui;
  • teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.
Tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra apribotas dėl aukščiau nurodytų priežasčių, tokie asmens duomenys, išskyrus saugojimą, gali būti tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba siekiant svarbaus ES ar valstybės narės viešojo intereso.
Duomenų valdytojas iš anksto praneša duomenų subjektui, kurio prašymu buvo apribotas duomenų tvarkymas, dėl apribojimo panaikinimo.